666 222 683

Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego: Leszek Lisowski, Krakowska 79, 32-080 Zabierzów.

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.


REGULAMIN


§1 Definicje

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości nie podzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 

2. Adres reklamacyjny:

FHU Lugus Leszek Lisowski

ul. Krakowska 79
32-080 Zabierzów

 

3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem http://sprawnabryka.pl/koszty-przesylki zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 

4. Dane kontaktowe:

FHU Lugus

Leszek Lisowski
ul. Krakowska 79
32-080 Zabierzów
e-mail: biuro@lugus.pl
telefon: 666 222 683

 

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem http://sprawnabryka.pl/koszty-przesylki 

 

6. Dowód zakupu – paragon lub faktura wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 

7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

8. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

 

9. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 

10. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

11. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

 

12. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

 

13. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

 

14. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 

15. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem http://sprawnabryka.pl/koszty-przesylki 

 

16. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 

17. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

 

18. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

 

19. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

 

20. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

 

21. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

 

22. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem sprawnabryka.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

 

23. Sprzedający:

FHU Lugus

Leszek Lisowski
ul. Krakowska 79
32-080 Zabierzów 
NIP: 676-133-57-11, REGON: 12122294
nr. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 5234/2010
KONTO BANKOWE: 45 1140 2004 0000 3202 6875 7452

 

24. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 

25. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

 

26. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

 

27. Wada fizyczna– niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

 1. niema ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć zewzględu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okolicznościlub przeznaczenia;

 2. niema właściwości, o którychistnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

 3. nienadaje się do celu, októrym Konsument poinformował Sprzedającego przyzawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosiłzastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 4. została Konsumentowi wydanaw stanie niezupełnym;

 5. wrazie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeliczynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lubosobę trzecią, za którą Sprzedający ponosiodpowiedzialność, albo przez Konsumenta, którypostąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

 6. niema ona właściwości, o której zapewniał producent lub jegoprzedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu wzakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przezumieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lubinnego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent,chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani,oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one miećwpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy,albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy. 

28. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

29. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego; a zmierzające do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne

 

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.


4. Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy towarów wraz z oznaczeniem ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że zostało wskazane inaczej. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 

6. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu Cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 

7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

        a.) potwierdzenia zamówienia poprzezwysłanie na wskazany adres e-mail Kupującego: zamówienia,informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu wwersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf,linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpieniaod umowy;
        b.) dołączeniado zrealizowanego zamówienia, wysłanego downloadwskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowoduzakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, wzoruformularza odstąpienia od umowy.


8. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.


9. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 

10. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 10 lub nowsza, FireFox wersja 44.0 lub nowsza, Chrome wersja 48 lub nowsza, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Chrome może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu sprawnabryka.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

 

11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.


2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać:

  - co najmniej jednokrotnie:

        1. dodaniedo koszyka produktu;

        2. wybórrodzaju dostawy;

        3. wybórrodzaju płatności;

        4. wybór miejscawydania rzeczy;

  - jednokrotnie:

        1. złożeniew sklepie zamówienia poprzez użycieprzycisku „Zamawiam i płacę”.


3. Wysłanieprzez Klienta Zamówienia (zatwierdzenie opcji „ Zamawiami płacę”) stanowi ofertę Klienta złożoną Usługodawcy wprzedmiocie zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treściąRegulaminu.


4. Poprzesłaniu zamówienia Kupującyotrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez SklepInternetowy wraz z danymi sprzedającego, w tym z danymi kontabankowego, na które powinien dokonać wpłaty całości wartościzamówienia.

5. Umowętraktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującegowiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

6. JeżeliTowar jest niedostępny (np. wyczerpany nakład) Sklep Internetowypoinformuje o tym Kupującego.Sklep Internetowy ma w takim przypadku prawo do odstąpienia odUmowy, a jeżeli Kupującyzapłacił za towar Sklep Internetowy dokona zwrotu pieniędzy wciągu 14 dni na konto bankowe wskazane przez Klienta.

7. W przypadkuczasowej niedostępności Towaru, Sklep Internetowy możezaproponować zakup innego lub wysyłkę zamówionego Towaru wpóźniejszym terminie, o ile Klient wyrazi na to zgodę. Brak zgodyKlienta daje Sklepowi Internetowemu prawo do odstąpienia od Umowy iobowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy, w terminie 14 dni, namekonto bankowe wskazane przez Klienta.

8. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnegoprzelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta namekoncie Sprzedającego,co powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni odzawarcia umowy sprzedaży, chyba że Konsument niebył w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy ipoinformował o tym Sprzedającego.

9. Realizacjaumowy przez Sprzedającego, przy użyciu rodzaju dostawy wybranegoprzez Kupującego, następuje w terminie do 14 dni od dnia zawarciaumowy.

10. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 7b.

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 

2.Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

 

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 1. wktórej cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynkufinansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawujekontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu downloadodstąpienia od umowy;

 2. wktórej przedmiotem świadczenia jest rzecznieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lubsłużąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. wktórej przedmiotem świadczenia jest rzeczulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki terminprzydatności do użycia;

 4. wktórej przedmiotem świadczenia jest rzeczdostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciuopakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lubze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte podostarczeniu;

 5. wktórej przedmiotem świadczenia są rzeczy, którepo dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostająnierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

§5 Rękojmia

 

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

 

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 

4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

        a.) złożyćoświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
        b.) złożyćoświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

7. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

 1. żądaćwymiany rzeczy na wolną od wad;

 2. żądaćusunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

 

13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 

14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

 1. oświadczeniao żądaniu obniżenia ceny;

 2. oświadczeniao odstąpieniu od umowy;

 3. żądaniawymiany rzeczy na wolną od wad;

 4. żądaniausunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 

18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień ,przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 

23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

 

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 roku. 


3. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.


4. Kupujący podając swoje dane w celach marketingowych (aby otrzymywać oferty drogą elektroniczną) wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego we wspomnianym celu. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://sprawnabryka.pl/polityka-prywatnosci

 

§7 Postanowienia końcowe

 

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniejna 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://sprawnabryka.pl/regulamin-sklepu).W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Zabierzów, 19.05.2018